Algemene voorwaarden

Home Algemene voorwaarden

 

Hygiëne, kleding

 • Uit hygiënisch oogpunt is het wenselijk dat u fris in de praktijk verschijnt.
 • Draag gemakkelijk zittende kleding.
 • Tijdens de behandeling kan u worden gevraagd om sierraden af te doen, omdat die de behandeling kunnen bemoeilijken. U kunt ze ook thuis laten
 • Matahappy behoudt zich het recht een opdracht te annuleren, indien er naar het oordeel van Massagepraktijk geen sprake is van een hygiënische situatie. Restitutie van de kosten vindt dan niet plaats.

Afspraak en annulering

 • U dient op tijd te komen voor uw afspraak. Mocht u te laat komen dan gaat dan ten koste van uw behandeling. De eindtijd blijft gelijk
 • Annulering van een behandeling is tot 24 uur voor aanvang, telefonisch of per e-mail, mogelijk. Hierna worden de kosten van de gevraagde behandeling in rekening gebracht .

Behandeling

 • Bij Matahappy worden geen erotische massages gegeven. Bij oneerbare voorstellen of anders sexueel getinte gedragingen zal de behandeling onmiddellijk worden gestaakt en wordt u verzocht te vertrekken. U dient de behandeling wel volledig te betalen
 • U maakt uit eigen vrije wil gebruik van de diensten van Matahappy, en deze kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, welke ook, die uit deelneming aan massagebehandelingen en/of gebruikmakend van de diensten van Matahappy voortvloeien.
 • Tijdens de behandeling dient u uw mobiele telefoon uit te schakelen, tenzij anders vooraf mondeling is overeengekomen.

Betaling

 • Na afloop van elke behandeling, training of bestelling van een product, dient deze betaald te worden. U kunt bij ons met PIN betalen, of contant.

Intake en uw gezondheid

 • Is er sprake van medische klachten, is cliënt in behandeling bij een arts of specialist, of gebruikt medicijnen dan dient cliënt dit door te geven tijdens de intake.
 • Matahappy verleent geen medische behandelingen. Bij medische klachten dient u eerst met uw behandelend art te overleggen alvorens een behandeling te ondergaan
 • Elke eerste behandeling wordt gestart met een intake, deze duurt maximaal een half uur. De totale behandeltijd zal hierdoor langer zijn, maar is bij de prijs inbegrepen.
 • Tijdens de intake worden gegevens uitgewisseld over de gezondheidssituatie van cliënt en wordt besproken wat het doel is van het bezoek aan Matahappy. Daarbij wordt een behandelplan opgesteld welke door cliënt zal worden ondertekend.
 • Als u zwanger bent, of wenst te worden, dan is het in uw belang om dit bij de intake te vermelden. Ook wanneer de zwangerschap moeizaam verloopt, dient u dit voorafgaand aan de behandeling te melden
 • Cliënt blijft zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van belangrijke informatie m.b.t. de gezondheid, aan Matahappy.
 • Matahappy behoudt zich het recht voor een cliënt van behandeling uit te sluiten
 • Het is belangrijk om na de behandeling extra water te drinken
 • Diabetici wordt aangeraden om tenminste 1,5 uur voor de behandeling wat te eten

Niet tevreden?

 • Alle producten die Matahappy aan u verkoopt, kunnen binnen 14 dagen kosteloos worden geretourneerd. Cliënt krijgt dan het aankoopbedrag terug
 • Op de behandeling geeft Matahappy geen garantie. Klachten kunnen binnen twee weken na behandeling schriftelijk worden ingediend, per e-mail of post.

Privacy

 • Persoonlijke gegevens van de cliënten worden goed beveiligd bewaard. Alle bedrijfsmatige, persoonlijke en/of medische gegevens worden zonder uw schriftelijke toestemming nooit aan derden verstrekt.

Overmacht en aansprakelijkheid

 • Matahappy is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar overeenkomsten en/of andere verplichtingen niet kunnen worden nagekomen door overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke bijzondere oorzaak/omstandigheid, die in redelijkheid niet geacht kan worden voor het risico van Matahappy te komen. Matahappy heeft in geval van overmacht het recht haar verplichtingen op te schorten. In geen geval is Matahappy verplicht enige boete of schadevergoeding te betalen.
 • Tussentijdse wijziging in Matahappy en andere voorwaarden zijn mogelijk.
 • Iedereen die gebruik maakt van de diensten van Matahappy verklaart akkoord te gaan met de algemene voorwaarden, door ondertekening van het intakeformulier.
 • Matahappy behoudt zich het recht ten alle tijden de toegang te ontzeggen zonder opgaaf van reden.
 • Matahappy stelt zich niet aansprakelijk voor beschadiging, diefstal of verlies van eigendommen en ongevallen in en rondom de praktijkruimte.

Cadeaubonnen

 • Elke cadeaubon is onbeperkt geldig
 • Bij inlevering van de cadeaubon vindt géén gehele of gedeeltelijke teruggave van geld plaats.
 • Elke bon moet zonder zichtbare schade aangeboden worden. Matahappy is niet aansprakelijk te stellen voor directe of indirecte beschadiging aan of op de cadeaubon of voor beschadiging , diefstal of verlies en zoekraken met de post van de cadeaubonnen.
 • Annulering van de door u bestelde cadeaubon is niet mogelijk.
 • Het reproduceren van de cadeaubonnen is verboden, handel en verkoop vindt uitsluitend plaats via Matahappy. Andere vorm wordt gezien als overtreding en zal niet worden geaccepteerd en er zal aangifte worden gedaan.
 • Cadeaubonnen zijn alleen geldig indien deze voorzien zijn van geldige handtekening van Matahappy.
 • De cadeaubonnen zijn alleen inwisselbaar bij Matahappy
 • Bij verlies van een cadeaubon vervalt het recht op eventuele openstaande massagebehandeling. De cadeaubon is niet inwisselbaar voor contant geld. Cadeaubonnen zijn niet persoonsgebonden tenzij anders vermeld.